ਭੋਜਨ/ਸਨੈਕਸ/ਪੀਣਾ/ਸ਼ਰਾਬ/ਈ-ਸਿਗਰੇਟ/ਚਾਹ ਦਾ ਬੈਗ/ਕੌਫੀ/ਸਬਜ਼ੀਆਂ